Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na koupní smlouvu uzavřenou na základe elektronické objednávky a její akceptace medzi společností Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 46392645 (dále jenom „prodávající“) a kupujícím, kterým je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů) dle podmínek upravených ve Všeobecních obchodních podmínkách internetového obchodu.

1.2. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se smlovou, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z chyb zakoupeného zboží

1.3. Prodávající poskytne kupujícímu před uzavřením smlouvy informace o ceně, spůsobu dopravy, úhrady, lhůty dodání (parametry zboží si určí kupující sám v objednávkovém formuláři) a poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

II. Vrácení zboží 

2.1. Kupující má v případě dodání zboží, který je v rozporu se smlovou (objednávkou kupujícího) nebo v případě dodání poškozeného zboží právo na jeho vrácení nebo výměnu. V případě dodání zboží v rozporu se smlovou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě, respektive má právo odstoupit od smlouvy a je povinen zboží prodejci vrátit, jestli nebylo dohodnuto jinak.

2.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 pracovných dnů ode dne převzetí zboží přičemž lhůta na odstoupení od smlouvy je zachována pokud se písemné odstoupení od smlouvy odevzdá nejpozději posledný den lhůty na poštovní dopravu a v takovém případě má kupující povinnost v lhůte 7 pracovných dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu; všeobecně průměrná péče o zboží musí být zachována. Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy je potřeba doporučeně adresovat na: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01  Sereď, Slovenská republika.V případě odstoupení od Smlouvy vrátit zboží na vlastní náklady na adresu: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01  Sereď, Slovenská republika. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změne a doplnění některých zákonů. 

2.3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2.2 tohto reklamačního řádu je prodávající povinen vrátit kupujícímu nejpozději v lhůte 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu za zaplacené zboží nebo předdavek který kupující uhradil za zboží včetně nákladů které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží snáší kupující jenom v takovém případě pokud zboží plně zodpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

 

III. Reklamace

3.1 Záruční doba začína plynout od dátumu převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u zboží standardně 24 mesíců od dátumu převzetí zboží pokud výrobce nestanoví delší záruční dobu. Delší záruční doba je spravidla vyznačená v záručním listu přiloženému ke zboží. Jestli není ke zboží vystaven záruční list platí záruční doba všeobecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupě pokud je delší než 24 měsíců.

3.2 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne chyba, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jenom částečně a tuto chybu je možné odstranit má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstranění chyby může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jenom části věci, pak výměnu této části za podmínky, že společnosti Farebné obálky, s.r.o. nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. To neplatí jestli výrobek byl nesprávně skladován nebo nesprávně použit. 

3.3 V případě chyby, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řadně užíván jako výrobek bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od koupní smlouvy odstoupit. Stejná práva  má kupující i v případě když sice jde o odstranitelné chyby, ale zboží však nemůže být řádne užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se chyby nebo z důvodu většího počtu chyb na zakoupeném zboží.

3.4 Reklamaci může kupující uplatnit odesláním doporučené zásilky na adresu prodávajícho nebo elektronicky na adresu info@barevne-obalky.cz. Prodávající určí spůsob vybavení reklamace ihned, v zložitých případech do 5 pracovných dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud si to vyžaduje zložité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

3.4. Záruka se nevztahuje zejména na chyby zboží, které vzniknou zaviněním kupujícího a pokud vznikla vada nebo poškození:

  1. prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným konaním užívatele    
  2. pokud chyba vznikla běžným opotřebením  
  3. při živelných katastrofách

3.5. Reklamci je možné vybavit v případě prokázání následujících skutečností:

  1. že se vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupě zboží 
  2. že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; za tymto účelem předloží platný doklad o koupě zboží s vyznačeným datumem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží ve společnosti Farebné obálky, s.r.o.