Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecné ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné Obchodní podmínky (dále jenom VOP) upravují práva a povinnosti Provozovatele internetového obchodu společnosti Farebné obálky, s.r.o., IČO: 46392645, se sídlem Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika (dále jenom Provozovatel) a Objednavatele/Příjemce při dodávkách produktu/ů objednaných z e-shopu barevne-obalky.cz.

1.2 Všechny vztahy medzi Provozovatelem a Objednavatelem/Příjemce, které nejsou těmito VOP upravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákonníka.

1.3 Obchodní vztah mezi Provozovatelem a Objednavatelem/Příjemcem se uskutečňuje na základě dobrovolnosti a slobodné vůle zmluvných stran, realizací obchodu Objednavatel souhlasí s dále uvedenými VOP.

1.4 Internetový obchod barevne-obalky.cz je určený tak pro fyzické osoby – nepodnikatele, tedy soukromé osoby jako i pro podnikatelské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatel).

 

II. Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem se rozumí:
  Farebné obálky s.r.o.
  Niklová 2190
  926 01 Sereď
  Slovenská republika
  IČO: 46 392 645
  email: info@barevne-obalky.cz
 2. Objednavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba která objednávku uskutečnila 
 3. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba které je zásilka určená 
 4. Produktem se rozumí zboží specifikované a nabízené v e-shopu které je označené názvem a kódem výrobku 
 5. Místem doručení se rozumí místo na které se má zásilka doručit 
 6. Zásilkou se rozumí odeslané zboží které je součastí aktuální nabídky na stránce Provozovatele    
 7. Zasílatelskou společností se rozumí partner Provozovatele který realizuje doručení Zásilek 
 8. Objednávka je jednostranní právní úkon Objednávatele kterým tento objednává u Provozovatele Produkt/y a která je vystavena v souladě s Obchodním zákonníkem.
 9. Reklamací se rozumí písemný právní ukon Objednavatele/Příjemce směrující k uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady nebo ze záruky za akost Produktu/ů vykonán v souladě s reklamačními podmínkami specifikovanými v Reklamačním řádu Provozovatele pro tento internetový obchod.

 

III. Spůsob objednání zboží

3.1 Základním spůsobem objednání zboží poskytovaného Provozovatelem je objenávka uskutečněná na internetové stránce barevne-obalky.cz a to jednou z následujících forem: online objednávkou prostřednictvím nákupního košíku nebo emailem.

3.2 Objednavatel má možnost výběru zboží uvedeného na stránce Provozovatele přičemž má možnost se na stránce registrovat nebo uskutečnit nákup bez registrace.Objednavatel má možnost vkládat do nákupního košíku libovolný počet Produktů které jsou dostupné a to v minimálním množství 1 kus. Minimální hodnota objednávky je 600.00Kč (součet sum Produktů bez DPH). Po zvolení si Produktu/ů a jeho/jejich množství Objednavatel tento uloží do nákupního košíku. Při nákupu zboží registrací/bez registrace je potřeba vyplnit následující údaje:

 • Jméno a příjmení / název společnosti Objednavatele
 • Jméno a příjmení / název společnosti Příjemce
 • Email a telefonní číslo Objednavatele
 • Email a mobilní číslo Příjemce na zaslání sledovacího čísla
 • IČO objednavatele jestli bylo přiděleno
 • DIČ/IČ DPH objednavatele jestli bylo přiděleno
 • Adresa Objednavatele
 • Adresa Příjemce
 • Spůsob platby

 

IV. Cena produktů a jejich platnost

4.1 Cena každého Produktu je uvedena samostatně, a to s DPH jako i bez DPH.

4.2 Vystavením Objednávky se Objednavatel zavazuje uhradit cenu za objednaný Produkt/y platnou v čase vystavení Objednávky.

4.3 Cena Produktu nezahrnuje náklady Prevozovatele spojené s balením Produktu/ů, jejich označením, zajištěním příslušných dokladů, dodacích listů pokuď není mezi stranami dohodnuto jinak.

4.4 Objednavatel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s cenou za Produkt.

 

V. Dodací podmínky

5.1 Expedice zboží je spravidla do 24 hodin od přijetí platby (kromě státních svátků a dnů pokoje). Doba dodání je 3-5 pracovných dnů od vyexpedování zboží prostřednictvím kurýra.

 

VI. Spůsob dopravy

6.1 Zásilka je odeslána na místo doručení kurýrskou společností při objednávce které souhrnní suma za Produkt/y je minimálně 600.00Kč bez DPH (minimální hodnota objednávky). Je potřeba uvést přesnou adresu doručení na které se Příjemce zásilky združuje protože převzení zásilky je nutno potvrdit podpisem. Pokuď Objednavatel při vystavení objednávky uvede fiktivní, nebo neúplnou adresu, případně nesprávné telefónní číslo nebo jiný udaj pro který není možné doručení zrealizovat Provozovatel za tuto skutečnost nezodpovídá a objedávka se považuje za doručenou a vybavenou. Cena dodání zboží je 80.00Kč bez DPH.

6.2 Ceny dopravy do zahraničí se řídí platným cenníkem kurýrské společnosti.

 

VII. Platební podmínky

7.1 Objednavatel je povinen uhradit celkovou cenu za zboží spolu s poštovním a balným jako i ostatní náklady a poplatky. Ostatními náklady a poplatkami můžou být například náklady a poplatky za doručení zboží na paletě, nebo colní poplatky v případě, že jde o doručovaní do krajin mimo EU a pod. V případě, že takéto náklady nebo poplatky si bude Provozovatel uplatňovat je tento povinen oznámit je Objednavateli a Objednavatel musí dát výslovný souhlas s nimi před tím než se zboží odešle. Objednavatel si může zvolit spůsob platby z následujících možností:

 • bezhotovostně na účet Provozovatele, nebo
 • kreditní/debetní kartou.

7.2 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo k prodanému zboží až do úplného zaplacení sumy uvedené na daňovém dokladu a převzetí zboží.

 

VIII. Odstoupení od kupné smlouvy

8.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od koupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal také závažné změny které znemožnili realizacii plnění povinností Provozovatele vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci nebo jestli ani při vynaložení veškerého úsilí které možno od něj spravodlivě požadovat není schopen dodat zboží Příjemci ve lhůte určené těmito VOP nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě. Provozovatel je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat Objednavatele a vrátit mu již zaplacenou sumu za zboží dohodnutém v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení smlouvy a to převodem na účet určený Objednavatelem.

8.2 Objednávateli vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a to do 14 kalendárních dnů ode dne převzetí zboží. Příjemce má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odskoušet obdobným spůsobem jako je obvyklé při nákupu v klasické kamenné prodejně. Odskoušet v žádném případě neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit Provozovateli.

8.3 Objednavatel odesláním objednávky Provozovateli potvrzuje, že Provozovatel si řádně a včas splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 zákona č.102/2014 Z.z v znení neskorších predpisov.

8.4 Odstoupení od smlouvy musí Objednavatel udělat buď písemní formou ve zmyslu platných právních předpisů nebo písemní formou ve formě vyplněného formuláře umístněného na stránce Provozovatele stáhnout tady: formulář s poučením kterého podobu určí Provozovatel a jeho vzor umístí na jeho internetové stránce.

8.5 Odstoupení od kupní smlouvy dle předcházejícího bodu těchto VOP musí obsahovat identifikaci Objednavatele, číslo faktury a datum prodeje, přesnou specifikaci zboží, počet vrácených kusů, spůsob jakým má Provozovatel vrátit již přijaté plnění zejména číslo učtu a důvod odstoupení od smlouvy. S odstoupením od kupní smlouvy je Objednavatel/Příjemce povinen doručit na vlastní náklady Provozovateli zboží v originálním balení a ve formě pojištěné zásilky na adresu: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika. Současně s odstoupením od kupní smlouvy je Objednávatel/Příjemce povinen doručit na vlastní náklady Provozovateli zboží které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty v originálním balení a ve formě pojištěné zásilky na adresu: Farebné obálky, s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď, Slovenská republika.

8.6 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy a skutečně doručí Provozovateli celé objednané zboží uvedené na faktuře, t.j. druh produktu/ů a počet kusů na faktuře se plně shoduje s druhem produktu/ů a počtu kusů uvedeném ve formuláři na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP vrátí Provozovatel Objednateli celou již zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet určeným Objednatelem a to ve lhůtě do 14 dnů od písemného doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Provozovateli.

8.7 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy a skutečně doručí Provozovateli pouze určitý druh produkt/ů z celkového druhu objednaného zboží, a/nebo doručí pouze část z celkového množství objedneného produktu/ů uvedených na faktuře, který se plně shoduje s druhem produktu/ů a počtem kusů uvedeném ve formuláři na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP vrátí Provozovatel Objednateli pouze poměrnou část zaplacené částky (částka za produkt platná v době prodeje) za daný druh produktu/ů v daném množství poníženou o poplatek za poštovné a balné a to bezhotovostním převodem na účet určeným Objednatelem ve lhůtě do 14 dnů od písemného doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží Provozovateli.

8.8 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 8.2. těchto VOP a doručí Provozovateli zboží, které je použito, a/nebo poškozeno, a/nebo je neúplné, má Provozovatel právo za takové zboží plnění odmítnout. Objednatel nemá právo od smlouvy odstoupit v případě, že zboží si odmítne převzít od zasilatelské společnosti.

8.9 V případě, že Objednatel nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 8.4 a 8.5 těchto VOP odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Provozovatel není povinen vrátit Objednateli kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Objednateli/Příjemci.

8.10 Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

 

IX. Práva ze zodpovědnosti za vady a záruky za akost

9.1 Nároky Objednatele a závazky Provozovatele v souvislosti s vadami Produktů a zárukou za akost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedeny v tomto článku.

9.2 Provozovatel odpovídá za množství a kvalitu poskytovaných Produktů, tedy za to, že Produkty jsou co do množství/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

9.3 Provozovatel poskytuje na všechny Produkty záruční dobu v délce 24 měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovená jiná, delší záruční doba, nebo výrobcem příslušného Produktu kratší. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Produktů Příjemci.

9.4 Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za akost uplatňuje Objednatel u Provozovatele reklamací kterou musí učinit včas, t.j. bez odkladu poté co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nevyplývá něco jiného.

9.5 Vadami zjevnými při převzetí se rozumí:
a) vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím ks nebo množstvím balíků uvedeným na dodacím dokladě a množstvím skutečně převzatým včetně záměn položek, nebo
b) vada kvality Produktů, kterou Příjemce zjistil nebo při vynaložení odpovídající péče mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů.

9.6 Rozpor mezi množstvím Produktů dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu odst. 5) tohoto článku. V tomto případě se plnění Provozovatele považuje za dílčí.

9.7 Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů nesporně existovaly, avšak Příjemce je nemohl zjistit při převzetí ani při vynaložení veškerého úsilí.

9.8 Příjemce je povinen okamžitě při převzetí Produktů provést prohlídku Produktů vedoucí k odhalení jeho zjevných vad. Pokud je Příjemci dodané takové množství Produktů, že je pro něj neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatých Produktů (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů. Pokud statistický vzorek obsahuje více než 50% Produktů se zjevnými vadami je Příjemce oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaných Produktů neuznává. Stejně se neuznává reklamace Produktů v množství nad 10% dodaného objemu Produktů, pokud Příjemce při převzetí a provedení statistického převzetí neuvedl vady Produktů v množství přesahujícím tuto hodnotu.

9.9 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Objednavatel povinen doručit Provozovateli reklamaci nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí Produktů a to písemně (poštou, kurýrem, elektronicky). Reklamace musí splňovat všechny náležitosti podle Reklamačního řádu tohoto internetového obchodu.

9.10 Reklamaci kterou Provozovatel uzná za oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Provozovatele je také poskytnutí nového plnění. Provozovatel neuzná reklamaci, která nebyla Objednatelem uplatněna včas.

9.11 Ve smyslu ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. V případě, že prodávající takovou žádost spotřebitele zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, pak má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu kterým je ve smyslu zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodní inspekce.

 

X. Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Provozovatel odpovídá za zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

1. Dotyčná osoba - kupující / návštěvník webstránky, provozovatel - provozovatel internetového obchodu

2. Příjemci osobních údajů (účetní společnost, kurýr, pošta, partnerská společnost)

3. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Doba uchovávání osobních údajů - 10 let

 

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - do odvolání

 

Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: analýza návštěvnosti, google adwords, google analytics, heureka, Sklik / seznam.cz.

Cookies su malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se týkají vztahů souvisejících s koupí zboží z e-shopu barevne-obalky.cz.

11.2 Písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Objednavatelem může být některá část těchto VOP zčásti nebo zcela vyloučena.

11.3. Všechny právní vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a Objednatelem/Příjemcem se řídí právními předpisy SR. Ve věcech neošetřených těmito VOP se uplatní příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Tieto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.06.2017 a Provozovatel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv upravit.